Skip to main content

Privacy reglement en Cookie verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Cornelissen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Behandelovereenkomst
Zorgverleners hebben op grond van art. 454 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) de verplichting een dossier aan te leggen met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hierin worden gegevens opgenomen die relevant zijn voor de gezondheid en de behandeling van de patiënt.
Patiënten die zich inschrijven bij Tandartspraktijk Cornelissen, gaan een behandelovereenkomst aan bij het nakomen van een eerste afspraak. 

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven;
• Het bijhouden van uw medisch dossier;
• Het uitvoeren van een behandeling
• Het inplannen van een afspraak;
• Contact met u te kunnen leggen;
• Financiële afwikkelingen;
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Categorieën persoonsgegevens.
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
Naam, adres en woonplaats
geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer
IP-adres
Gegevens betreffende uw gezondheid
De naam van uw zorgverzekeraar
De naam van uw andere zorgverleners
Tijdstip van uw afspraak
Betalingsgegevens

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Fiscale zaken, verplicht een bewaartermijn van 7 jaar

Beveiligingsmaatregelen.
Tandartspraktijk Cornelissen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
• Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord.
• De website heeft een beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) . Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk.

Uw rechten.
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen.
• U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens.
• U heeft recht op een kopie uw patiëntendossier.
• U mag ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken.
• U bent vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens.
• U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken.
U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen aan de praktijk.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. U dient hiervoor het daarvoor bestemde machtigings- formulier te ondertekenen en zich hierbij te legitimeren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier .

Het gebruik van cookies.
Tandartspraktijk Cornelissen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Wijzigingen in Privacy Reglement en Cookieverklaring.
Wij behouden ons het recht voor om onze privacy Reglement en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens.
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk Cornelissen
Marialaan 116 6541RP Nijmegen
024-2203522 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.